افسران - شرح در تصویرافسران - با تو مهم نیست حرف و حدیثها....افسران - "ناگفته‌های‌ " مهم‌ جلیلی‌ از مذاکرات‌ سابقافسران - #اما جازه نمی دهیمافسران - امر رهبرم؛ همین و بسافسران - ایران که نمرده ست بگیرند یمن را...افسران - حقیقت گزارش رئیس جمهور!

افسران - خون شهدای هسته ای کشورم اجازه بازرسی نظامی نمی دهد.
افسران - خشم ___ قهقهه

افسران - دشمن قابل اعتماد نیست به ریش شما می خندد