.:این بازیکنان را بشمارید:..:ابتدا آنها 12 نفرند،اما با یک حرکت در بالا تنه آنان 13 نفر می شوند:.


دلیل چیست؟