این آقای پوتین یه رفیق داره،خیلی خیلی اون رو دوست می داره