خودروی رئیس جمهور قبل از ریاست جمهوری

خودروی رئیس جمهور پس از رسیدن به مسند ریاست جمهوری


* ای بابا،چه اشکال داره رئیس جمهور بورشه سوار شه، ناسلامتی رئیس جمهوره ها « اما یادمون هم باشه:آقای احمدی نژاد،ماشینش بهتر از قبلی نشد که هیچ،همون قبلی رو هم وقف کرد »