با خبر شدیم آقای اوباما با سفارش فرزندانش سگ دیگری برای آنان خرید،که هم بچه ها با آن سرگرم باشند و هم خودش با آن ها مشغول
ما نمی دونیم،این آقای اوباما کشور داری میکنه یا سگ بازی