نگزارید اصلاح حال خودتان از زمان جوانی به زمان پیری بیفتد.

یکی از کیدهایی که نفس انسانی به انسان می کند و شیطان به انسان پیشنهاد میکند این است که بگذار برای آخر عمر،خودت را اصلاح کن.

حالا از جوانی استفاده کن و بعد آخر عمر توبه کن.

این یک طرح شیطنت آمیز است که نفس انسان میکند به تعلیم شیطان بزرگ.از همین سن شما باید شروع شود به ساختن افرادی که بعدهایک مملکت،یک کشور را ممکن است نجات بدهند.

اگر چنانچه شما ساختید خودتان را و فضایل را در خودتان ریشه دار کردید،آن وقت در همه مراحل پیروز هستید؛مملکتتان  را میتوانید نجات بدهید.