«مستند بسیار زیبا،کار جدید مسعود ده نمکی»آقای ده نمکی این مستند را به مناسبت اربعین رحلت عمو عباس ساخته