افسران - جانم فدای رهبر ......افسران - وصیتی که تنم را لرزاند ...  افسران - دقت کن !!!  افسران - افسران جوان؛ امیـد رهبـر انقلابافسران - ترکمنچای هسته ای


افسران - کاش.........

شهدا شرمنده ایمافسران - شهدا شرمنده ایم


افسران - ذهنهای خالی...افسران - * دین فروشی مدرن *افسران - مسیر اعتدالافسران - چادر  یعنی...افسران - تاکتیک های جنگ نرم : برچسب زدنافسران -  پوسترهای امر به معروف و نهی از منکر افسران - عکس/یک تبسم به اهل معصیت...


برچسب ها : دیده بان42 ,  سعید جعفری علوی ,  تصاوی ,  توجه ,