افسران - مالک اشتر علی.....افسران - سردار خوش نامافسران - اندر پیامد عهدنامه ننگین ژنوچای.......  جانم سیدعلی

افسران - کسی جرات نگاه چپ به ایران را نداردافسران - به هیمین راحتی........افسران - میگذرد...افسران - چه قدر خنده داره4افسران - دست بوس مردم افسران - "لبیـــــــــ ـڪ " یا امامنا "الخـــــــــ ـامنـــــہ " اےافسران -  طنز/ الکی مثلا خیلی انتقاد پذیریم افسران - نقش چشمگیر «ژنرال ایرانی» در آزادسازی تکریت عراق/ وحشت داعش از نام «سردار سلیمانی»افسران - شهید کاظمیافسران - ده سال قبل و امروز
افسران - ولایتمداری...افسران - بلند ترین ارتفاع برای سقوطمان...!!!افسران - پاسخ کیهان به جوابیه بانک مرکزی


افسران - گفتمان فرهنگی دکتر جلیلیافسران - سردار سلیمانی، از طراحی تا هدایت عملیات در عراقافسران - اسطوره ایرانی ...افسران - اعتدال بجای عدالت

افسران - با این سه مرد دنیا میلرزدافسران - بدون شرحافسران - شرح در عکس نوشته!


افسران - استدلالی نوبختانه بر حجاب ؟!!!ستون پنجم جنگ نرم