افسران - به یاد دوستان سفر کردهافسران - واکنش رسایی به حکم مهدی هاشمیافسران - صدق وعده...افسران - پوستر : سردار شهید حاج علی باقری  افسران - چهارشنبه سوری....افسران - توجیه گناه...

افسران -  مرد سال ایران............. و  واکنش صهیونیست هاافسران - پشت پرده برند D&G . . . (مراقب خرید شب عیدتان باشید !!!)افسران - بشتابید به سوی خلوت "عاشقانه.......ی
افسران - اقتصاد نفت محور باید جایش را به تولید و صنعت ایرانی بدهد ...افسران - مرگ بر امریکا